Novinky

Ako overiť platnosť certifikátu podpisu

28.05.2018

Dokumenty posielané prostredníctvom elektronických schránok môžu obsahovať podpis vytvorený niektorým z kvalifikovaných elektronických certifikátov. Na vytvorenie elektronického podpisu je možné použiť:

  • Kvalifikovaný systémový certifikát generujúci Zaručenú elektronickú pečať
  • Kvalifikovaný zaručený podpis
  • Kvalifikovaný zaručený podpis s pripojeným mandátnym certifikátom

Dokumenty podpísané niektorým z uvedených podpisov musia obsahovať pripojenú časovú pečiatku. Prvú časovú pečiatku prideľuje k dokumentu správca modulu elektronických schránok. Je platná jeden rok.

Elektronický dokument musí počas celej doby uloženia obsahovať platnú časovú pečiatku. Preto dokumenty, ktoré sú registratúrne uložené je potrebné recertifikovať časovou pečiatkou. Tejto téme sa budeme bližšie venovať v niektorom z ďalších newslettrov.

Dokument, ktorý je podpísaný má v ESMAO vizualizovaný podpis vez symbol  

Po kliknutí na symbol sa zobrazí detail podpisu.

Dôležité je sledovať parametre:

  • Typ výsledku overenia - Ak je typ „úplné“ tak podpis je úplne overený.
  • Stav overenia - Ak je stav overenia „Platná“ podpis je platný.
  • Výsledok overenia - Ak je výsledok overenia „Operácia bola vykonaná úspešne“, tak proces overenia prebehol v súlade s platnými pravidlami pre overenie podpisov.

V prípade neoverenia podpisu podľa ukážky môže príjemca postupovať v zmysle §33 zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) návrhom na vyslovenie neúčinnosti doručovania.

Tento návrh je možné poslať odosielateľovi do 15 dní od doručenia podania. To isté oplatí aj keď podpísané podanie neobsahuje časovú pečiatku. 

Potrebujete poradiť?

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo máte doplňujúce otázky ohľadom spôsobu overenia stavu vašej elektronickej schránky, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktovať nás môžete telefonicky na čísle 0915 555 566, alebo mailom na podpora@esmao.sk