Novinky

Ochrana osobných údajov

22.05.2018

Od 25.5.2018 sa mení spôsob ochrany osobných údajov. Osoby, ktorým majú nové pravidlá zabezpečiť ochranu údajov získavajú nové práva a mení sa aj postavenie občan a orgán verejnej moci.

Osobné údaje sa spracovávajú z viacerých dôvodov, pričom každý dôvod má svoj postup.

gdpr

Dôvody spracovania osobných údajov

 • Osobné údaje poskytnuté bez nutnosti legislatívnych, alebo zmluvných požiadaviek. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia, alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy, alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Osobám poskytujúcim osobné údaje vznikajú nové práva. Aplikácia práv môže byť však limitovaná špecializovanou legislatívnou. Ako príklad je možné použiť dožadovanie sa práva na zabudnutie. Ak sú osobné údaje v dokumentoch povinne registratúrne a prípadne následne aj archívne spracované právo na zabudnutie je možné uplatniť len ak doba takéhoto spracovania dokumentu už pominula.

Práva dotknutých osôb

 • Právo na informácie a informačná povinnosť prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytovať informácie dotknutej osobe, ktoré sa týkajú spracovania jej osobných údajov.
 • Právo na prístup k osobným údajom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné, alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.
 • Právo na zabudnutie. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby za splnenie niektorého z predpokladov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva
 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov.
 • Právo na prenos osobných údajov. Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu a profilovanie. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať.