Novinky

 

Novinky z oblasti elektronizácie miest a obcí SR

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia

Orgán verejnej moci pri vydaní rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na požiadanie nadobudnutia právoplatnosti vydaného rozhodnutia je povinný vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.