Registre

 

Registre sú dalším významným komponentom back office vrstvy riešenia ESMAO. V rámci riešenia sú poskytované viacere typy registrov. Lokálne registre sú tvorené komponentami:

 • Register obyvateľov
 • Register adries a nehnuteľností
 • Register právnických osôb
 • Register priestorových informácií
 • Register poskytovateľov sociálnych služieb

Komponent Lokálne registre technologicky a funkčne zabezpečí správu a evidenciu údajov v lokálnych registroch. Registre sú plne integrované s centrálnymi registrami eGovernmentu:

 • Register fyzických osôb (RFO), ktorého podmnožinou je aj centrálny REGOB
 • Register právnických osôb (RPO)
 • Register adries (RA)
 • Centrálny register priestorových informácií (RPI)

Lokálne registre ESMAO rozširujú údaje centrálnych registrov o údaje pre potreby samospráv. Lokálne registre samosprávy sú v systéme ESMAO dostupné iba tej samospráve, ktorá je ich vlastníkom. Údaje z lokálnych registrov sú prostredníctvom integračnej vrstvy poskytované všetkým ostatným komponentom.

V rámci riešenia pokrývajú lokálne registre viaceré typy evidencií – počínajúc od špecifických typov registrov, ktoré nie sú riešené na centrálnej úrovni formou štátnych registrov, ďalej ide o lokálne databázy používateľov a ich prístupových práv do jednotlivých aplikácií v rámci architektúry riešenia ESAMO, adries a priestorových informácií. Modul zabezpečuje pravidelnú synchronizáciu menených údajov vedených v centrálnych registroch s lokálnou evidenciou riešenia. V prípade nedostupnosti služieb identifikácie, autorizácie ÚPVS plnohodnotne zabezpečí funkčnosť riešenia ESMAO. Všetky zmeny sa lokálne archivujú a v momente opätovnej dostupnosti komponentov ÚPVS umožňuje ich aktualizáciu.

Na úrovni zoznamu komponent zabezpečuje:

 • zobrazenie kompletného zoznamu záznamov
 • zobrazenie čiastkového zoznamu na základe kritérií
 • triedenie/zoraďovanie záznamov podľa vybraných parametrov  
 • import záznamov v štruktúrovanej forme z externých súborov
 • export záznamov v štruktúrovanej forme do externých súborov
 • fulltextové vyhľadávanie v kompletnom obsahu registrov.

Na úrovni detailu záznamu je možné:

 • prezerať všetky dostupné informácie o vybranom zázname
 • pridať nový záznam
 • upravovať obsah záznamu
 • exportovať všetky dostupné informácie o vybranom zázname do externého súboru (napr. do pdf).