Riadenie podaní

 

Ako nástroj zabezpečuje komunikáciu s klientmi samosprávy. Každý proces, či už je iniciovaný klientom alebo verejnou správou je vedený ako podanie. Prípady sú archivované a v prípade nadväzujúceho novootvoreného prípadu alebo v prípade odvolania voči rozhodnutiu pôvodný prípad je použitý ako referenčný.

Systém na riadenie podaní pozostáva z dvoch hlavných komponentov:

  • Definičné údaje podaní,
  • Údaje o vykonávaní podaní.

Definičné údaje podaní

V rámci komponentu definičných údajov podaní sú definované typy podaní a ich základné charakteristiky. Tieto údaje sa využívajú pri riadení procesov a v ďalších komponentoch systému ESMAO aj pre potreby zobrazovania týchto informácií cez komponent Portál.

Táto časť systému pre riadenie podaní je referenčným zdrojom údajov o typoch podaní a služieb.

Údaje o vykonávaní podaní

Pri využívaní eGov služieb vzniká v súvislostí s podaním množina údajov. Tieto údaje sú záznamom o priebehu poskytovaní služby na úrovni jednotlivých krokov. Pre každý krok sú zaznamenávané kľúčové údaje, ako kto daný krok vykonal, kedy, v rámci akého procesu a prípadne iné relevantné údaje. Tieto údaje sú základom pre sledovanie využívania služieb a modul ich bude uchovávať pre potreby monitoringu a ďalšej analýzy.