Zoznam elektronických služieb

 

Elektronické služby v rámci riešenia ESMAO pokrývajú významnú časť výkonu kompetencií samosprávy mesta alebo obce.

Rozdelenie služieb

Z pohľadu funkčnosti sú elektronické služby rozdelené do dvoch základných kategórií.

INFORMAČNÉ SLUŽBY
Prinášajú informácie, prepojenia a služby s podaniami alebo registre.
TRANSAKČNÉ SLUŽBY
Prinášajú formulár pre vytvorenie podania určeného pre mesto alebo obec.

Oblasť služieb

Z hľadiska zamerania sú služby rozdelené do viacerých oblastí.

Dane a financie

 • Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady          
 • Platenie miestnych daní            
 • Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov     
 • Platenie ostatných poplatkov 
 • Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady              
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností           
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné auto         
 • Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva   
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
 • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 • Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku   
 • Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok      
 • Vrátenie pomernej časti dane
 • Informovanie o dani z nehnuteľností
 • Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
 • Informovanie o dani za predajné automaty
 • Informovanie o dani za psa
 • Informovanie o dani za ubytovanie
 • Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
 • Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
 • Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Doprava

 • Vydávanie parkovacej karty
 • Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny
 • Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti        
 • Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok 
 • Informovanie o mestskej autobusovej doprave
 • Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

eDemokracia

 • Vybavovanie sťažností a podnetov      
 • Elektronická úradná tabuľa      
 • Vydávanie voličského preukazu            
 • Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám   
 • Pripomienkovanie návrhov nariadení 
 • Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce         
 • Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu
 • Zverejňovanie aktualít a informačný servis
 • Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami
 • Informovanie o verejnom obstarávaní
 • Informovanie o činnosti obce
 • Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
 • Informovanie o požiarnom poriadku obce
 • Informovanie o mestskej polícií
 • Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá
 • Informovanie o náboženských inštitúciách obce

Dotácie a granty

 • Poskytovanie návratných dotácií

Odpadové hospodárstvo

 • Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
 • Informovanie o životnom prostredí
 • Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Vnútorná správa

 • Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva          
 • Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla        
 • Vydávanie rybárskeho lístku   
 • Povoľovanie používania symbolov obce            
 • Povoľovanie ohňostrojových prác

Podnikanie

 • Povoľovanie ambulantného predaja   
 • Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
 • Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste      
 • Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce

Ohlasovanie

 • Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie       
 • Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
 • Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií        
 • Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
 • Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia          
 • Oznamovanie strát a nálezov  
 • Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny              
 • Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Školstvo

 • Informovanie o centrách voľného času
 • Informovanie o jazykových školách
 • Informovanie o materských školách
 • Informovanie o školských obvodoch
 • Informovanie o špeciálnych triedach
 • Informovanie o základných školách
 • Informovanie o základných umeleckých školách
 • Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Územné plánovanie a regionálny rozvoj

 • Pripomienkovanie územného plánu obce
 • Informovanie o územnom pláne
 • Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
 • Informovanie o cestovnom ruchu
 • Informovanie o pamätihodnostiach obce

Sociálna pomoc

 • Informovanie o sociálnych službách v obci
 • Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce
 • Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
 • Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby         
 • Poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť 
 • Poskytovanie prepravnej služby           
 • Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov
 • Poskytovanie základného sociálneho poradenstva