Novinky

Ohlásenie zmeny starostu

11.12.2018

V prípade ak došlo po voľbách k zmene starostu alebo primátor vo Vašej samospráve je povinnosť ohlásiť túto zmenu Úradu Vlády SR. Dôvod ohlasovacej povinnosti podľa § 13 ods. 7 zákona č- 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je zrušenie oprávnenia na zastupovanie končiacemu starostovi alebo primátorovi. Toto ohlásenie zároveň zabezpečí prístup a oprávnenie na zastupovanie v plnom rozsahu novému starostovi/primátorovi za samosprávu. V tomto návode nájdete postup ako zrealizovať ohlásenie zmeny štatutárneho zástupcu samosprávy elektronickou ale aj listinnou formou.  

Zmenu je možné realizovať dvoma spôsobmi:

Elektronické ohlásenie zmeny

Je potrebné aby túto zmenu vykonal končiaci starosta svojim elektronickým občianskym preukazom. Postup je nasledovný:

 1. Do príkazového riadku internetového prehliadača zadajte adresu: https://slovensko.sk
 2. Pripojte čítačku čipových kariet a vložte do nej občiansky preukaz končiaceho starostu.
 3. Prihláste sa na https://slovensko.sk občianskym preukazom končiaceho starostu ako OBEC.
 

 

 1. Vyberte zastupovanie. Vo Vašom prípade Mesto/OBEC Xxxxxxx

 


 

 1. Po prihlásení sa v strednom poli obrazovky zobrazí  nová záložka „INŠTITÚCIE“

 

 

 1. Kliknite na záložku a zobrazí sa v menu zo oznamami a elektronickými službami pre OVM
 2. S ponúkaných služieb v časti „FORMULÁRE A ŽIADOSTI“

 


 

 1. Vyberte oblasť elektronických služieb „Zriadenie a správa elektronických schránok OVM“ a kliknite na tlačidlo „PREJSŤ NA FORMULÁRE“

 


 

 1. Vyberte z ponúkaných služieb poslednú elektronickú službu v zozname „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“ a kliknite na tlačidlo „PREJSŤ NA FORMULÁRE“

 

 


 1. Vyplňte zobrazený formulár. Polia označené „*“ sú povinné. V časti formuláru „Identifikačné údaje vedúceho orgánu verejnej moci“ uveďte identifikačné údaje nového starostu:

   

  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo. Rodné číslo je v slovenskom eGovernmente identifikátorom fyzickej osoby. Spárovaním RČ nosového starostu s IČO obce vznikne oprávnenie na vstup a zastupovanie obce/mesta na slovensko.sk
  • Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci

Elektronický dokument nezabudnite podpísať. V tomto prípade je možné použiť aj Kvalifikovaný elektronický podpis (v starom názvosloví Zaručený elektronický podpis) končiaceho starostu.   

 

 


 1. Po vyplnení a podpísaní žiadosti o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci kliknite na zelené tlačidlo „odoslať“

 


 

 • Už len stačí počkať na potvrdzovaciu správu z úspešne vykonanou zmenou doručenou do elektronickej schránky mesta/obce

 

Listinná zmena štatutára (starostu).

Tento postup je vhodné voliť v prípade ak nie je možné prihlásenie na https://slovensko.sk s občianskym preukazom končiaceho starostu. Mesto/Obec bude vypĺňať tlačivo vo formáte .pdf a v listinnej podobe ho doručí podľa pokynov na Úrad vlády. Postup je nasledovný:

 1. Do príkazového riadku internetového prehliadača zadajte adresu: https://slovensko.sk. Nevyžaduje sa prihlásenie občianskym preukazom
 2. Na spodnej časti https://slovensko.sk v pätičke nájdete záložku tlačivá

 


 

 1. V zozname inštitúcií vyberte „ÚRAD VLÁDY SR“

 


 

 1. Zobrazia sa žiadosti podľa oblastí. Vyberte „ŽIADOSTI PRE ORGÁNY VEREJNEJ MOCI“

 


 

 1. Vyberte z tlačív predposlednú možnosť „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“ a kliknite na ikonu .PDF

 


 

 1. Internetový prehliadač stiahne tlačivo. Stiahnuté tlačivo vyplňte. Polia označené „*“ sú povinné. V časti tlačiva „Identifikátor vedúceho orgánu verejnej moci“ uveďte identifikačné údaje nového starostu:

   

  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo. Rodné číslo je v slovenskom eGovernmente identifikátorom fyzickej osoby. Spárovaním RČ nosového starostu s IČO obce vznikne oprávnenie na vstup a zastupovanie obce/mesta na slovensko.sk

Dokument podpisuje už nový starosta. Je vhodné použiť aj pečiatku obce.


 

 1. Žiadosť vytlačte a v súlade s pokynmi priložte úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho vznik funkcie. V prípade obcí a miesta priložte OSVEDČENIE O ZVOLENÍ. Žiadosť adresujete na poštovú adresu:

 

ÚRAD VLÁDY SR

P. O. BOX 11

Námestie slobody 1

810 05 Bratislava 15