Novinky

Rozšírenie ESMAO o plnohodnotnú elektronickú registratúru

28.01.2020

Systém elektronických služieb ESMAO spracováva prijaté aj odoslané elektronické dokumenty. Tieto dokumenty majú povahu registratúrnych záznamov rovnakej hodnoty ako ich listinné obdoby. Dnes je orgán verejnej moci povinný vytvárať úradné dokumenty len v elektronickej podobe.

Spoločnosť Lomtec.com pripravila pre klientov využívajúcich systém ESMAO výhodnú ponuku na moderný informačný systém správy registratúry - ActiveRegistratúra

Plná kompatibilita so systémom ESMAO

Dôležitou výhodou je aj plná kompatibilita so systémom elektronických služieb ESMAO.  Vďaka tejto výhodne bude samospráva udržovať všetky typy dokumentov listinné, elektronické aj mailová na jednom mieste.

Integrácia ESMAO a ActiveRegistratúra zabezpečuje pohodlné a z veľkej časti automatizované spracovanie elektronických podaní prijatých do elektronickej schránky samosprávy. Zabezpečuje odosielanie elektronických podaní pre osoby a iné inštitúcie.

Všetka elektronická komunikácia v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bude zapísaná do registratúry a registratúrne číslo bude automaticky odoslané v doručenke osobe, ktorá podania vytvorila.   

Medzi kľúčové výhody ActiveRegistratúry patrí:

 • Spracovanie listinných, elektronických a mailových podaní na jednom mieste
 • Šablóny úradných dokumentov
 • Vytváranie elektronických úradných dokumentov
 • Tvorba interných dokumentov
 • Schvaľovací proces
 • Zisťovanie stavu elektronických schránok adresátov na slovensko.sk
 • Inštalácia je možná na infraštruktúre samosprávy, alebo v Cloude 
 • Skenovací modul, zameraný na ľahké vkladanie listinných podaní do registratúry pomocou čiarových kódov
 • OCR prevod tlačeného textu z papiera do elektronickej podoby
 • ActiveRegistratúra má otvorené integračné rozhranie pre integráciu akéhokoľvek agendového systému
 • Hromadné importovanie dát z agendových systémov samospráv
 • Integrácia na systém ESMAO, pomocou ktorého bude mať samospráva vyriešené dlhodobé uchovávanie registratúrnych záznamov v komponente  MDURZ ÚPVS v zmysle § 10 ods. 3 písm. i) a následne zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente.
 • Integrácia na Modul dlhodobého uchovávania registratúrnych záznamov
 • Tvorba listinných rovnopisov pôvodných elektronických dokumentov vrátane doložky o autorizácií
 • Doložka právoplatnosti, vykonateľnosti
 • Podpora pre centrálne úradné doručovanie z zmysle § 31a zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente
 • Vyraďovací proces listinných, elektronických a hybridných spisov
 • Nastavenie ActiveRegistratúry podľa individuálnych požiadaviek samosprávy. Organizačné jednotky, typy dokumentov, používateľské kontá a ich oprávnenia, schvaľovací proces, šablóny a ďalšie.