Novinky

Vytváranie listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov

03.02.2020

Elektronizácia na Slovensku zaviedla proces výkonu verejnej moci pozostávajúci z nasledovných krokov:

  1. Vytvorenie úradného dokumentu v elektronickej podobe.
  2. Elektronická autorizácia (podpis) prostredníctvom Kvalifikovanej elektronickej pečate alebo Mandátneho certifikátu elektronického úradného dokumentu.
  3. Zistenie, či má adresát elektronickú schránku v stave Aktívna na doručovanie. Ak má adresát elektronickú schránku v stave aktívnu na doručovanie, potom je podanie odoslané elektronicky. Ak adresát nemá elektronickú schránku v stave aktívna na doručovanie, musí samospráva ako orgán verejnej moci zabezpečiť náhradný výkon verejnej moci. To znamená prakticky doručenie elektronického úradného dokumentu v listinnej podobe.

Obec, alebo mestá tým, že sú orgánom verejnej moci, musia bez ohľadu na formu podanej žiadosti pri výkone verejnej moci vždy postupovať spôsobom uvedeným v bode 2. Okrem prípadov, na ktoré sa uplatňujú výnimky v zmysle zákona o eGovernmente.

Vytváranie listinného rovnopisu

Jedno zo zlepšení ESMAO, je možnosť vytvorenia Listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

V komponente Riadenie podaní pracovník obce nájde požadovaný záznam. V zázname stačí kliknúť na tlačidlo podľa potreby:

  • Doložka o autorizácií - Vznikne samotná doložka o autorizácií.
  • Doložka o autorizácií (vrátane obsahu) - Vznikne doložka o autorizácií a zároveň prebehne tlač dokumentu, ktorý je autorizovaný. 

Takto vzniknutý dokument je možné doručiť listinne a zároveň je plnohodnotným listinným rovnopisom pôvodného elektronického úradného dokumentu.