Novinky

Workshop: Efektívny výkon verejnej moci elektronicky

28.04.2017

Dňa 22.5.2017 organizujeme pre pozvaných prednostov miet a obcí workshop pod názvom "Efektívny výkon verejnej moci elektronicky".

Workshop bude mať podobu interaktívneho stretnutie zameraného na výklad zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente a jeho aplikovaní v praxi miest, obcí a nimi zriadenými organizáciami.

Téma eGovernmentu bude spracovaná z pohľadu inštitúcií vykonávajúcich verejnú moc a tiež osôb (najmä právnických), ktoré verejnú moc nevykonávajú.

Praktické riešenie eGovernmentu prevedie účastníkov konferencie ukážkou a vysvetlením ako aplikovať v praxi jednotlivé zákonné požiadavky a ako vytvoriť príležitosť pre výkon verejnej moci elektronicky jednoduchým a prehľadným spôsobom.

Program workshopu:

  • 09.00 – 09.30 - Úvod do eGovernmentu z pohľadu miest a obcí
  • 09.30 – 10.30 - ESMAO - riešenie eGovernmentu pre samosprávy miest a obcí
  • 10.30 – 11.00 - Prestávka
  • 11.00 – 11.30 - Úvod do eGovernmentu z pohľadu organizácií zriadených mestami a obcami
  • 11.30 – 12.00 - eDesk riešenie eGovernmentu pre organizácie zriadené mestami a obcami
  • 12.00 – 13.30 - Spoločný obec účastníkov workshopu

Úvod do eGovernmentu z pohľadu miest a obcí

Prezentácia je zameraná na vysvetlenie zákona o eGovernmente. Postavenie miest a obcí ako orgánu verejnej moci a z toho plynúce povinnosti.

Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení aktuálnej novely.

Dopad ďalších právnych predpisov na výkon verejnej moci elektronicky bude preberaný s dôrazom na procesnú stránku eGovernmentu. 

ESMAO riešenie eGovrenmentu samosprávy miest a obcí

Aplikovanie elektronizácie v praxi územnej samosprávy bude zamerané na praktické  a reálne ukážky vytvárania, spracovania a odosielania podaní. Správne zavedenie a zvládnutie elektronickej komunikácie v samospráve zjednoduší časť práce zamestnancom úradov.

Elektronizácia zabezpečuje dostupnosť všetkých potrebných registrov štátu. Zároveň aj samospráva vytvára súbor registrov publikujúcich informácie. 

Úvod do eGovernmentu z pohľadu organizácií zriadených mestami a obcami

Mestá a obce vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďujú viaceré organizácie za účelom zabezpečenia samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy. Organizácie zriadené samosprávou sú z pohľadu eGovernmentu delené do dvoch skupín.

Jednu skupinu tvoria organizácie vykonávajúce verejnú moc. Teda tie, ktoré rozhodujú o zákonom chránených úpravách osôb a zákonom stanovených povinnostiach osôb. Vykonávajú verejnú moc rovnako, ako ich zriaďovatelia v rozsahu definovanom špecializovanou legislatívou. Organizácia, ktorá je orgánom verejnej moci musí všetku svoju agendu vybavovať elektronicky.

Ďalšou skupinou organizácií sú také, ktoré verejnú moc nevykonávajú. Tieto organizácie sú v postavení právnických osôb, teda klientov. Od zákonom stanoveného termínu budú musieť s orgánmi verejnej moci komunikovať povinne iba elektronicky.

eDesk riešenie eGovernmentu pre organizácie zriadené mestami a obcami

Technické riešenie postavené v dátovom centre a certifikované voči modulu elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Zabezpečuje sťahovanie prijatej pošty z elektronickej schránky orgánu verejnej moci (OVM) do portálovej časti eDesku.

Rovnako zabezpečuje odosielanie nových podaní, alebo odpovedí na podania cez elektronickú schránku OVM do elektronickej schránky adresáta pošty.