Integrácia na ÚPVS

 

Súčasťou projektu Elektronizácie služieb miest a obcí je integrácia informačných systémov, a to:

  • Integrácia jednotlivých komponentov riešenia ESMAO navzájom
  • Integrácia ESMAO s inými IS bratislavskej samosprávy
  • Integrácia ESMAO s ÚPVS vrátane integrácia s referenčnými registrami

Vzájomná integrácia jednotlivých komponentov ESMAO, ako aj integrácia s ÚPVS strán je realizovaná v súlade s definovanými a schválenými pravidlami, štandardmi výmeny údajov medzi ISVS a s využitím technologickej a komunikačnej infraštruktúry. Komunikačná infraštruktúra bude neverejná a vyhradená predovšetkým na bezpečnú komunikáciu jednotlivých systémov resp. komponentov medzi sebou.

Integrácia ESMAO je postavená predovšetkým na princípoch servisne orientovanej architektúry. Servisne orientovaná architektúra je prístup k návrhu, implementácii a riadeniu distribuovaného spracovania založený na koncepte služieb, za účelom realizácie obchodnej stratégie a k dosiahnutiu obchodných cieľov. Jedná sa o prístup vybudovaný na princípe voľne viazaných, opakovane použiteľných, štandardami jasne definovaných služieb, ktoré sú dostupné a využiteľné nezávislými spotrebiteľmi služieb.

Orientácia na služby poskytuje najnovší prístup k budovaniu distribuovaných systémov, ktorý napomáha voľnému viazaniu služieb. Hoci najčastejšia implementácia je pomocou štandardných webových služieb, princípy SOA sú nezávislé od technológie a tak tieto architektonické vzory je možné taktiež použiť aj na pripojenie s legacy systémami.

Pri poskytovaní e-služieb je možné identifikovať aktivity, ktoré sa vyskytujú často a opakovane. Príkladom takejto aktivity je autentifikácia používateľa prihlasujúceho sa na portál poskytujúci e-službu, alebo služba elektronického doručenia výstupu poskytnutej služby, či služba umožňujúca realizáciu e-platby. Nie je efektívne, aby funkcionalita informačných systémov pokrývajúca tieto aktivity bola opakovane implementovaná v každom z nich. Preto sú vytvorené centrálne riešenia, ktoré ostatným informačným systémom poskytujú služby pokrývajúce túto funkcionalitu a označované sú ako “spoločné moduly ÚPVS”. Jednotlivé moduly ÚPVS poskytujú svoje funkčnosti určené pre zdieľanie s inými systémami vo forme webových služieb, ktoré spĺňajú súčasné technologické štandardy ako aj štandardy ISVS. ESMAO integruje spoločné moduly, ako to vyplýva aj z architektúry so integračnou platformou. K nej budú pripojené jednotlivé moduly pomocou vhodných adaptérov a ostatné relevantné komponenty architektúry budú volať ich vystavenú funkcionalitu formou webových služieb.